Formularz rejestracyjny - Wolontariat

Formularz może wypełnić samodzielnie tylko osoba pełnoletnia,
osoby niepełnoletnie jedynie za zgodą rodzica/opiekuna prawnego

→  odsługiwane pliki: jpg | png
→  odsługiwane pliki: pdf | doc | docx
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

najbardziej

średnio

trochę

Akceptuję regulamin
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych o wizerunku w celu wydania akredytacji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację OFF CAMERA z/s w Krakowie, 31-128, ul. Karmelicka 55/7, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie pod nr KRS 0000428063, NIP: 6772370409, REGON: 12263305000000, w celach realizacji procesu rekrutacji, wydania akredytacji oraz obrony przed roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes administratora danych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Administrator danych informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zgłoszenia.
Zgłaszający ma prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia – zgodnie z art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się w celu obrony przed roszczeniami),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Administrator nie wykorzystuje danych w celu wydawania zautomatyzowanych decyzji oraz dokonywania profilowania.
Akceptuję powyższą klauzulę